Integritetspolicy

Integritetspolicy

Bryohm AB, 5559299-8693, (”Bryohm”, “vi”, “oss” eller ”vår”) värnar om din personliga integritet. I den här integritetspolicyn informerar vi om hur Bryohm som personuppgiftsansvarig samlar in och använder dina personuppgifter i vår verksamhet.


Personuppgiftsbehandlingen skiljer sig något åt beroende på om du är eller representerar en kund, är eller representerar en potentiell kund, representerar en leverantör eller samarbetspartner eller besöker vår hemsida http://bryohm.com/se. Integritetspolicyn beskriver också vilka rättigheter du har som registrerad på hemsidan.


Vi tillämpar alltid gällande integritetslagstiftning, såsom den allmänna dataskyddsförordningen (”GDPR”) och kompletterande lagstiftning.


Du är välkommen att kontakta oss på support@bryohm.com om du skulle ha några frågor om vår behandling av dina personuppgifter.'

1. Personuppgifter, ändamål och rättslig grund

Personuppgifter utgörs av all information som på något sätt är hänförlig till en levande fysisk person. Det kan handla om information som direkt utpekar en individ, t.ex. personnummer eller foto, men även indirekt t.ex. information som tillsammans med annan information går att härleda till en viss person.

De personuppgifter vi kan komma att behandla är namn, kontaktuppgifter (adress, e-postadress och telefonnummer), faktureringsinformation, uppgifter i och om kommunikation mellan oss (till exempel besked om att du öppnat vårt e-postmeddelande), samt ip-adress och annan information som samlas in via cookies och liknande tekniker.

Personuppgifterna inhämtar vi till största del direkt från dig i samband med att avtal ingås i vår kommunikation t.ex. via chattfunktion eller kontaktformulär på vår hemsida, eller när du laddar ned information från vår hemsida, anmäler dig till vårt nyhetsbrev eller vid registrering hos oss. Övriga källor är t.ex. offentliga register för marknadsföring,

information publicerad på hemsidor och den enhet du använder när du besöker vår hemsida.


1.1. Kund

För det fall du är enskild näringsidkare och kund till oss kommer i princip all information om dig som vi tar del av och behandlar att utgöras av personuppgifter. Personuppgifterna behandlas för att vi ska kunna:

 • tillhandahålla dig de tjänster som vi åtagit oss att leverera samt ta betalt för tjänsterna, allt i enlighet med vårt avtal. Vi kommer att kontakta och kommunicera med dig på olika sätt till exempel när vi ger dig support. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra vårt avtal.
 • förbättra befintliga och utveckla nya tjänster. Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av produktutveckling.
 • marknadsföra Bryohm och våra tjänster. Vi använder oss av direktmarknadsföring via e-post (som du självklart enkelt kan tacka nej till) där vi visar dig relevanta produktrekommendationer och erbjudanden. Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att anpassa och göra marknadsföringen av Bryohm så relevant som möjligt.

1.2. Representant för kund

Om du kommer i kontakt med Bryohm i egenskap av anställd hos en kund till oss kommer vi att behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna:

 • tillhandahålla de tjänster som vi åtagit oss att leverera i avtalet med din arbetsgivare. Vi kommer att kontakta och kommunicera med dig på olika sätt, till exempel när vi ger er support. Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att fullgöra avtalet med din arbetsgivare.
 • förbättra befintliga och utveckla nya tjänster. Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av produktutveckling.
 • marknadsföra Bryohm och våra tjänster. Vi använder oss av direktmarknadsföring via e-post (som du självklart enkelt kan tacka nej till) där vi visar dig relevanta produktrekommendationer och erbjudanden. Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att anpassa och göra marknadsföringen av Bryohm så relevant som möjligt.

1.3. Potentiell kund eller representant för potentiell kund

Dina personuppgifter kommer att behandlas av oss för att vi ska kunna:

 • marknadsföra Bryohm och de tjänster vi tillhandahåller som vi tror är av intresse för dig eller för din arbetsgivare. Vi använder oss av direktmarknadsföring via e-post (som du självklart enkelt kan tacka nej till) där vi visar relevanta produktrekommendationer och erbjudanden samt även via telefon kan förekomma. Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra oss.

1.3. Potentiell kund eller representant för potentiell kund

Dina personuppgifter kommer att behandlas av oss för att vi ska kunna:

 • marknadsföra Bryohm och de tjänster vi tillhandahåller som vi tror är av intresse för dig eller för din arbetsgivare. Vi använder oss av direktmarknadsföring via e-post (som du självklart enkelt kan tacka nej till) där vi visar relevanta produktrekommendationer och erbjudanden samt även via telefon kan förekomma. Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra oss.

1.4. Representant för leverantör eller samarbetspartner

Om du är anställd av ett företag som är leverantör eller samarbetspartner till oss kommer dina personuppgifter att behandlas av oss för att vi ska kunna:

 • fullgöra de rättigheter och skyldigheter vi har enligt det avtal som din arbetsgivare ingått med oss, såsom utförande av administration, fakturering och betalning samt för kommunikation. Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att fullgöra avtalet med din arbetsgivare.

1.5. Besökare av vår hemsida

När du besöker vår hemsida samlar vi in information via cookies. Mer information om våra cookies och hur vi använder dem finns i vår cookiepolicy . Om informationen som vi samlar in innehåller personuppgifter behandlar vi dem för att vi ska kunna:

 • tillhandahålla en hemsida med grundläggande funktioner och en bra användarupplevelse. Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att hemsidan och våra tjänster ska fungera optimalt.
 • få statistisk information såsom information om hur länge besöket varar, vilka delar av hemsidan som du tittar på och annan information om beteende på hemsidan. Behandlingen grundar sig på ditt samtycke.

På vår hemsida finns möjlighet att ladda ned material och information, anmäla dig som prenumerant till vårt nyhetsbrev via e-post samt komma i kontakt med för övriga frågor. Du fyller då i dina kontaktuppgifter i ett formulär. Du kan även bli prenumerant till nyhetsbrevet när du kontaktar oss på annat sätt. Din e-postadress kommer att behandlas av oss för att vi ska kunna skicka materialet/nyhetsbreven.

Behandlingen grundar sig på ditt samtycke. E-postadress och ev. övriga uppgifter som du lämnar kan vi komma att spara och behandla för andra ändamål, se stycke 1.1, 1.2 eller 1.3. ovan.


1.6. Jobbsökande

Om du söker jobb hos oss kommer vi att även att behandla uppgifter som förekommer i personligt brev och CV såsom färdigheter, kompetenser, arbetslivserfarenhet, utbildning, betyg, referenser och annan information som du inkluderar i din ansökan. Vi behandlar personuppgifterna för att vi ska kunna:

 • göra en bedömning av din ansökan och din möjlighet att få anställning hos oss samt vidta nödvändiga åtgärder innan ett ev. anställningsavtal ingås. Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna anställa ny personal.
 • spara din ansökan och dina personuppgifter för det fall du skulle bli aktuell för framtida anställning hos oss. Behandlingen grundar sig på ditt samtycke.
 • utföra de skyldigheter och rättigheter vi har som arbetsgivare inom ramen för rekryteringsprocessen. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse och för vårt berättigade intresse av att kunna föra vår talan.

Känsliga personuppgifter behandlas endast om det är nödvändigt eller om du uttryckligen samtycker till behandlingen. Till exempel kan känsliga personuppgifter behandlas om du har en funktionsnedsättning eller andra särskilda behov som rekryterande företag behöver ta hänsyn till i rekryteringsprocessen.


2. Överföring av personuppgifter till annan

Dina personuppgifter kommer att delas med utvalda företag som hjälper oss att leverera våra tjänster. Vi använder till exempel leverantörer som tillhandahåller molntjänster för lagring, CRM-verktyg, mailutskick, bokföring, projektledning, personaladministration, analysverktyg samt rekryteringstjänster. De leverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning har vi ingått personuppgiftsbiträdesavtal med i enlighet med gällande lagstiftning. Företag som vi anlitat för hjälp med rekrytering och som gör ett urval åt oss har eget ansvar för sin behandling av dina personuppgifter.

Dina personuppgifter kan ibland behöva delas med myndigheter, domstolar och andra parter. Detta gäller om det krävs av oss för att följa lagen, i samband med en rättslig process eller för att besvara en begäran från tillsynsmyndigheter eller andra myndigheter.

I det fall vi i framtiden beslutar att sälja eller överföra hela eller delar av Bryohm kan dina personuppgifter behövas delas med eller överföras till parter som är involverade i den processen.


3. Hur länge vi behandlar dina personuppgifter

Vi kommer att spara dina personuppgifter så länge det är motiverat för syftet med behandlingen. Därefter raderas eller avidentifieras (”anonymiseras”) uppgifterna.

Hur länge vi sparar dina personuppgifter beror på typ av uppgift. Samma uppgift kan ibland sparas för olika ändamål. T.ex. kan en uppgift sparas för att lagen kräver det, trots att den har gallrats bort och anonymiserats för andra syften.

Vi kontrollerar regelbundet behovet av att spara dina uppgifter, med hänsyn till tillämpliga lagkrav.


4. Överföring till tredje land

Som huvudregel förs inga personuppgifter ut ur EU/EES. Skulle en överföring ske, till exempel för att en tjänsteleverantör befinner sig i tredje land, görs överföringen i enlighet med tillämplig lag. Vi kommer endast att överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES om adekvat skyddsnivå är säkerställd.


5. Dina rättigheter som registrerad

 • Rätt att få information om och tillgång till din data. Du har rätt att begära information om hur vi behandlar dina personuppgifter samt få en kopia av personuppgifterna. Vid upprepade förfrågningar om kopior av övriga personuppgifter kan vi komma att ta ut en administrativ avgift.
 • Rätt till rättelse. Om de uppgifter vi har om dig är inaktuella eller felaktiga har du rätt att begära rättelse och komplettering av uppgifterna.
 • Rätt till radering. Du har rätt att begära radering om uppgifter, förutsatt att uppgifterna inte längre är nödvändiga för syftet som de samlades in eller på annat sätt behandlas för eller om det saknas rättslig grund för att behandla uppgifterna.
 • Rätt till begränsning. Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas tills felaktiga uppgifter har rättats eller en invändning från dig har hanterats.
 • Rätt att invända mot behandling. För det fall personuppgiftsbehandlingen grundas på berättigat intresse har du rätt att invända mot behandlingen. Vi måste upphöra med behandlingen om vi inte kan visa att det finns tvingande berättigade skäl för fortsatt behandling.
 • Rätt att återkalla ditt samtycke. Om personuppgiftsbehandlingen grundas på samtycke har du rätt att när som helst återkalla samtycket som du har lämnat till oss. Återkallande av samtycke påverkar inte den behandling som utförts innan återkallelsen.
 • Rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndighet. Du har rätt att kontakta och lämna in klagomål hos Datainspektionen om du anser att dina personuppgifter har hanterats felaktigt av oss. Läs mer på www.datainspektionen.se. Du kan även höra av dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.
 • Om du vill utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss på support@bryohm.com

Integritetspolicyn uppdaterades 2022-09-28