Psykoterapi

Psykoterapi

Psykoterapi är en psykologisk behandling som bygger på psykologin som vetenskap med fokus på att förstå sig själv och andra, genom ökad medvetenhet kring känslor, tankar och beteenden.


Ta tag i en terapeut, en oberoende part, som kan stödja i det som gör ont eller som kanske försvårar för att leva livet fullt ut.

Vad är psykoterapi?

Psykoterapi som behandlingsform fokuserar på att förstå sig själv genom sina tankar, känslor, beteenden och relationer, med sig själv och andra. Behandlingen kan ske under en kortare mer avgränsad period eller under en längre period, tillsammans med vanligtvis en psykoterapeut eller psykolog. 


Det är vanligt och hjälpsamt att psykoterapi kombineras med kroppsterapi för att avhjälpa och stötta upp människan holistiskt.

Psykoterapi kan hjälpa till vid:

 • Oro, rädslor och ångestsyndrom
 • Nedstämdhet, depression
 • Återhämtning, sömnsvårigheter
 • Beroende, medberoende
 • Tvångstankar 
 • Fobier
 • Ätstörningar
 • Livskris, existentiell oro 
 • Värk
 • Känslohantering
 • Relationsutmaningar
 • Självkänsla, självutveckling


Hitta din terapeut eller psykolog

Vi finns här redo att bry ohm

Terapiformer inom psykoterapi

Psykodynamisk terapi (PDT)

Psykodynamisk psykoterapi är ett samlingsnamn för olika terapiformer såsom psykosyntes, psykoanalys, anknytningsbaserad terapi i syfte att stärka medvetenheten kring sina känslor och reaktioner tillsammans med en psykoterapeut.

Kognitiv beteendeterapi

KBT är en korttidsterapi som går ut på att förändra våra aktuella tankar och beteenden som hindrar oss i livet. Med metoder som utgår från här och nu mot utveckling framåt. Inriktningar inom KBT är exempelvis ACT, Schematerapi, Compassionfokuserad terapi

Gestaltterapi

Gestaltterapi är en existentiell form som bygger på en humanistisk och holistisk människosyn. Gestaltterapi betonar den relationella betydelsen, utifrån att människan blir till i relation till något/någon och kan förstås mot bakgrund av sina relationer och sitt sammanhang.

EMDR

EMDR, Eye Movement Desensitization Reprocessing, är en psykoterapeutisk metod för att minska besvär efter trauman av olika slag som t.ex. överfall, övergrepp, olyckshändelser eller naturkatastrofer. 

Compassion-fokuserad terapi (CFT)

CFT är en stress- och känslohanteringsmetod inom KBT där medkänsla mot oss själva och andra är det grundläggande för att utveckla vår inre trygghet. Metoden kan vara en avgörande faktor för att lättare kunna ta till sig andra vägar.

Anknytnings-baserad terapi

Reflektera kring tidigare anknytningsmönster kopplade till känsloreaktioner inom nuvarande relationer. Individen eller personerna i relationen reflekterar kring mönster som kan skapa utmaningar i nuvarande relationer.

Bryohm kurerat