KBT (kognitiv beteendeterapi)

KBT (kognitiv beteendeterapi)

KBT fokuserar på samspelet mellan tanke, känsla och handling


Terapiformen har grundats i inlärningsteori vilket i praktisk mening betyder att vi människor lär oss olika beteenden och tankar beroende på en rad olika faktorer utifrån miljön vi befinner oss i.

Vad är KBT?

KBT är en korttidsterapi inom området psykoterapi som fokuserar på de utmaningar och besvär som finns just nu där fokus riktas framåt. En KBT-terapeut eller psykolog använder metoder där mål och lösningar utgår från här och nu mot utveckling framåt. Terapiformen går ut på att förändra våra aktuella tankar och beteenden som inte gynnar oss i livet.


KBT står för kognitiv beteendeterapi och kognition är en samlingsterm för våra mentala processer och tankar.


Hur går KBT till?

Arbetssättet är strukturerat, handlingsorienterat och tydligt, särskilt vad gäller fokus och mål för terapin. En mycket viktig del i behandlingsmetoden är att man som patient/klient får olika uppgifter som man själv ska arbeta med i sin vardag under tiden. 


Hur ofta?

KBT är ofta en korttidsterapi och kan vara mellan fem till tjugo sessioner, men tydligt avgränsade problem kan avhjälpas med ett fåtal sessioner. Mer komplexa psykiska besvär som pågått under lång tid kan kräva en längre behandling. Det vanligaste är att man träffas en gång/vecka i den aktiva behandlingsfasen.


Beteendeanalys

En kognitiv beteendeterapi inleds alltid med en noggrann beteendeanalys där man analyserar vad som är det inlärda beteendet och vad man kan göra för att bryta dess mönster med syfte att må bättre i sin vardag. Beteendeanalysen innefattar både tanke och själva beteendet samt vad den utlösande faktorn är samt vilka konsekvenser det får.

KBT som terapiform kan hjälpa till inom

Med hjälp av KBT kan du genom träning förändra de tankar, känslor och beteenden som hindrar i vardagen hitta nya sätt att handskas med svårigheter. KBT är enligt forskning en effektiv behandlingsform som kan avhjälpa många olika psykiska och känslomässiga utmaningar;


 • Adhd & Autism
 • Stress, posttraumatisk stress
 • Ångest, generaliserat ångestsyndrom
 • Sömnsvårigheter, sömnstörningar
 • Trötthet
 • Kronisk smärta
 • Depression
 • Ilska och aggression
 • Sex & relationer
 • Tvångssyndrom, paniksyndrom
 • Fobier
 • Psykiska besvär till följd av fysisk sjukdom
 • Psykiska besvär i samband med graviditet och kvinnliga hormonrelaterade besvär
 • Personlighetsstörningar, schizofreni
 • Missbruk
 • Ätstörningar
 • Schizofreni
 • Beteendeanalys inom organisationer

KBT har många former - vilken är din?

ACT

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) är en terapiform som uppmanar till acceptans, utveckling av förmågan till närvaro samt att ta riktning mot det man tycker är viktigt i livet. Det finns ett mindfullness-inslag i ACT som är genomgående i både samtal och övningar.

CFT

Compassionfokuserad terapi (CFT) är en stress- och känslohanteringsmetod där medkänsla mot oss själva och andra är det grundläggande för att utveckla vår inre trygghet. Metoden kan vara en avgörande faktor för att lättare kunna ta till sig andra metoder och behandlingsformer.

Unified Protocol

Unified Protocol är en diagnosöverskridande psykologisk behandling som riktar sig in på flera utmaningar inom samma behandling.


Schematerapi

Schematerapi är en terapiform för mer långvariga eller återkommande problem såsom svårigheter med att hantera och upprätthålla relationer, utmaningar med att bryta återkommande beteenden eller ångest och depression. Schematerapi behandling kan vara en väg att djupare förstå sig själv och komma vidare i livet.


TF- KBT

Trauma fokuserad kognitiv beteendeterapi (TF-KBT) riktar sig till barn, tonåringar och deras föräldrar för att hjälpa till att hantera efterdyningarna av traumatiserande händelser. Behandlingen syftar till att minska symtomen av PTSD, depression, ångest och andra relaterade svårigheter men även till att förbättra familjeklimatet och relationen mellan det drabbade barnet och dess föräldrar.


Hitta din person inom KBT

Vi finns här redo att bry ohm