Compassionfokuserad terapi (CFT)

Compassion-fokuserad terapi (CFT) & självmedkänsla

CFT är en stress- och känslohanteringsmetod där medkänsla mot oss själva och andra är det grundläggande för att utveckla vår inre trygghet. Metoden kan vara en avgörande faktor för att även lättare kunna ta till sig andra metoder och behandlingsformer.

Vad är compassionfokuserad terapi?

Compassionfokuserad terapi (CFT) är en integrativ metod som utgår från medkänslan med syfte att skapa mer trygghet. Medkänsla som riktar sig in på att utveckla ett vänligare förhållningssätt för sig själv och andra, där fokus ligger på hur man kan trösta, hålla om och acceptera sig själv vid exempelvis känslor av misslyckande, skuld, skam eller hopplöshet. Genom att lära sig att möta både sig själv och omgivningen med mer värme ökar vi vårt välmående och benägenhet till att även hjälpa andra.


Mer ohm metoden?

Metoden har förgreningar och kompletterar klassiska terapier såsom KBT, psykodynamisk terapi med modern hjärnforskning och kontemplativa traditioner såsom buddhism. Det evolutionära perspektivet inryms också med stor del av evolutionspsykologi och anknytningsteori.


Våra 3 känslocirklar?

En utgångspunkt inom metoden är att vi människor har tre känslocirklar som vi rör oss mellan:

  1. Hotcirkeln
  2. Den utforskande eller prestationscirkeln
  3. Trygghetscirkeln.


I hotcirkeln förekommer känslor såsom skuld, skam och ångest. När vi känner oss trygga ökar vi vår förmåga till att kunna förändra och prestera och få tillgång till våra hjärnors fulla kapacitet där vi kan träna oss till att minska stress för långsiktig mental hälsa.

Hur går CFT till?

I Compassionfokuserad terapi utgår terapeuten kring klientens mönster och ser över strategier för att skapa mer medkänsla och hitta ett förhållningssätt som är vänligare mot sig själv. 


Behandlingen utgår ofta från att kartlägga hur hjärnan fungerar och hur det i förhållande till känslor och förhållningssätt till sig själv, och andra, kan försvåra det aktuella måendet. En kartläggning görs ofta kring vilka strategier som finns från bland annat uppväxten och hur de påverkar, för att tillsammans med terapeuten se över vad det är som hindrar och försvårar.

Självmedkänsla

Metoden som kan funka när ingen annan gör det

Vi har lätt att hamna i onda cirklar där press, stress, självkritik och otillräcklighet får stort utrymme. När självmedkänslan inte finns där kan det bli utmaningar både i privat- och arbetslivet.


Vi dyker in i det här tillsammans med Sofia Viotti - psykolog, föreläsare och författare inom självmedkänsla.

Vad är CFT bra för?

Compassionfokus, där självmedkänslan är central, lämpar sig bra oavsett om det är enskild terapi, familjeterapi eller parterapi.


Metoden kan vara hjälpsam för personer som känner skam och självkritik då metoden lägger särskilt stort fokus på att lösa upp de blockeringar eller hinder som finns för att utveckla självmedkänsla. 


CFT är behjälplig oavsett vad du söker för och är hjälpsamt om du exempelvis söker för depression, ångest, trauma, relationsutmaning eller utmattning.


CFT kan passa för att:

  • Utveckla en ökad självmedkänsla för dig själv och andra
  • Stärka din självkänsla
  • Minska stress och prestationskrav
  • Minska prestationsångest
  • Hitta en alternativ väg för att lindra depressiva tillstånd
  • Hitta en kompletterande terapiform för att öppna upp för läkning inom andra områden
  • Få en större livsglädje och kvalité i ditt välmående

Hitta stöd för ökad självmedkänsla

Vi finns här redo att bry ohm