Psykoanalys

Psykoanalys

När omedvetna konflikter och trauman blir medvetna och kan bearbetas ökar individens frihet och förmåga att ta ansvar för sitt liv och sina val.


Målet för psykoanalytisk behandling är inte i första hand symtomlindring utan självinsikt och en genomgripande förändring

Vad är psykoanalys ?

Psykoanalys är en djupgående och långsiktig behandlingsform som sträcker sig under flera års tid. Behandlingsmetoden syftar till en djupgående förändringsprocess i hela personligheten och kan beskrivas som en forskningsexpedition in i människans inre.

Målet för psykoanalytisk behandling är inte i första hand symtomlindring utan självinsikt och en genomgripande förändring.


Det omedvetna är av stor betydelse och en kärnpunkt i psykoanalytisk teori och behandling. Individen kan ha fastnat i ett reaktionsmönster som en gång uppstod som en lösning på en inre konflikt. Eftersom det utövar sin påverkan från det omedvetna, i ständigt nya situationer, leder det till svårigheter i vardagen. Det kan t ex handla om att individen gång på gång upprepar destruktiva handlingsmönster i relationer.


Vi formas genom våra tidiga relationer

Enligt psykoanalysen formas vi genom våra tidiga relationer och vilka lösningar vi finner på de inre konflikter som är en del av vår utveckling. Synen på inre konflikter – mellan önskningar, behov och drifter å ena sidan, och förväntningar, hänsyn och beroende av andras accepterande å den andra - är central för psykoanalysen. Inre konflikter och trauman som är för smärtsamma att bearbeta trängs undan till vårt omedvetna, som alltså härbärgerar tankar, känslor, minnen och fantasier som inte är tillgängliga för vårt medvetna jag. Däremot påverkar de vårt liv och våra relationsmönster i vardagen.

Hur går det till?

Djupgående under lång tid

Psykoanalys är en djupgående, tidskrävande och långsiktig behandlingsform där träffar med psykoanalytiker ofta sker 3-5 gånger/vecka under flera års tid. 


Analysera fritt kring den djupare innebörden

Metoden bygger på vad som kallas fria associationer där individen analyserar fritt utan styrning från psykoanalytikern. Individen ligger ofta ned, utan ögonkontakt med analytikern för att uttrycka tankar, känslor, fantasier och drömmar. Tillsammans med analytikern utforskar man den djupare innebörden i det man upplever.

Den flesta som utövar psykoanalys är leg läkare eller leg psykologer som gått en flerårig utbildning i psykoanalys.

Psykoanalys som terapiform kan passa dig som vill:

  • Djupdyka i din person och öka din självkännedom och självinsikt
  • Är motiverad och intresserad av att lära känna dig själv på en djupare plan
  • Har långvariga symtom såsom depression, ångest, sexuella svårigheter
  • Har tvångstankar eller är plågad av tvångsmässiga handlingar eller andra destruktiva beteenden
  • Finner livet svårt att anpassa sig till i stort pga säregna karaktärsdrag eller liknande.