Psykodrama

Psykodrama

Psykodrama är en handlingsinriktad psykoterapeutisk metod, som innebär rollspel och känsloutlevelse i en strukturerad situation utöver samtalet. Målet är att medvetandegöra och övervinna personliga utmaningar i relation till andra.


En form för att utforska utmaningar på ett lekfullt och kreativt frigörande sätt.


Vad är psykodrama?

Psykodrama eller psykodramaterapi är bland den första metoden som skapades för att i grupp arbeta med och fördjupa sin kunskap och förståelse för sig själv och andra. Det är en flexibel metod som inte syftar till konformitet utan till att varje gruppdeltagare ökar sin självkännedom, självbild, och kognitiv förmåga att agera spontant.


Psykodrama är baserat på sociometri och är en av de fyra konstterapeutiska metoderna tillsammans med bildterapi, dansterapi och musikterapi

Psykodrama kan användas i grupp, i enskild psykoterapi, parterapi och handledning och ingår i konstterapi. 


I psykodrama använder man sig inte enbart av samtalsterapi för att behandla en person. Ibland är det stor fördel att koppla på ytterligare behandlingsmetoder där även terapin inkluderar kroppen, andning och rollspel för att förbättra sin psykiska hälsa.


Rollerna i ditt liv på scen

Psykodrama innehåller inslag av teater, ofta på scen eller en plats som kan fungera som scen. Psykodramaterapi kan utföras i form av en grupp, och i en sådan grupp under ledning av en licensierad psykodramatist. Under terapin ges utrymme att spela upp delar av det riktiga livet eller tidigare erfarenheter för att uppnå djupare förståelse för de specifika delarna. Trots att psykodrama kan användas som en gruppterapi så är det framför allt en form av individuell psykoterapi.


Hur rollerna format tillvaron

I dramat får man tillfälle att undersöka sina förhållningssätt och reflektera över sina olika roller i livet, hur man utvecklade dem och hur de format ens tillvaro. Stöd ges kring att utveckla sin kreativitet och spontanitet för att kunna stärka utrymmet att göra nya val och pröva nya roller.

Vad är psykodrama bra för? För vem?

  • Utforska av utmaningar på ett lekfullt och kreativt frigörande sätt
  • Befria kreativitet inom sig själv
  • Gestaltning av drömmar, det förflutna och livet här och nu
  • Ge ett diagnostiskt hjälpmedel där utmaningar åskådliggörs och i aktivitet visar vad som är viktigt
  • Bidra till att uppnå katarsis (känslofrigörelse, rening) och en utökad insikt och förståelse kring sig själv och andra
  • Utveckla förmåga till spontanitet
  • Öka förståelse kring hur relationer byggs upp och utvecklas 
  • Ge nya förhållningssätt och övningar kring mellanmänskliga relationer
  • Stöd vid rehabilitering av tex en känslomässig eller fysisk skada.