Bemötande

Konsten att bemöta varandra

Hur vi bemöter varandra är en av nycklarna till att skapa hälosamma relationer som berikar oss. För just själva bemötandet påverkar våra känslor, tillit till varandra och vår självkänsla. 


I mötet med varandra har vi makten att göra skillnad genom våra handlingar och ord. Där dörrar kan öppnas till meningsfulla och hälsosamma interaktioner. Låt oss öva i bemötandets konst, tillsammans.

Varför är bemötande viktigt för vår hälsa?

Bemötande i kommunikationen människor emellan påverkar hur vi känner oss, vår självkänsla och vår förmåga att lita på varandra. Ett bemötande i närvaro skapar en känsla av trygghet och tillit, främjar hälsa och välbefinnande, och kan stärka relationer och samarbeten. 


Bortom våra egna skydd

Å andra sidan kan ett bemötande i försvar och attack skada vår självkänsla, skapa konflikter, hindra produktivitet och tillväxt. Genom att visa empati, medkänsla och omtanke gentemot andra bortom våra egna skydd kan vi skapa en positiv och stödjande miljö som också är hälsosam.


Vad händer när vi inte känner oss bemötta?

Kroppsliga och mentala symtom

Någon som inte blir bemött, som kanske får tystnad eller ett svar i försvar eller attack kan orsaka stor stress och ångest, vilket kan påverka både den fysiska och mentala hälsan kraftigt. Ett bristfälligt bemötande kan leda till att personen känner sig otillräcklig och mindre värd, vilket kan ge hårda slag på både självförtroende och självkänsla. Emotionella slag som kan sätta sig i kroppen under lång tid.


Avsaknad av bemötande eller destruktivt bemötande kan även minska motivation och engagemang oavsett om det gäller privatlivet eller arbetslivet. Samt påverka kvalitén i relationerna.


Vanliga tekniker för att skydda sig själv

I avsaknad av ett sunt bemötande i en kommunikation är det vanligt att ta till dessa destruktiva tekniker. Som ofta används för att skydda sig själv eller för att slippa hantera situationen:


Passivt aggressivitet; Individer kan visa ilska eller frustration genom sarkasm, ironi eller genom att vara ovillig att hjälpa


Undvikande; För att undvika konfrontation eller kommunikation är det vanligt att dra sig tillbaka eller inte svara alls


Känslomässig avstängdhet: Individer kan distansera sig känslomässigt för att skydda sig från eventuella negativa känslor som kan uppståd vid interaktion


Upprepad negativ feedbackloop: Individen kan hamna i en negativ loop där negativa tankar om den anda personen vilket försämrar relationen ytterligare 


Skapa konflikt: För att undvika att konfronteras med sina egna känslor eller problem kan en konflikt skapas för att ta fokus från det som behövs bemötas


Projektioner: En slags skuldöverföring där sina egna osäkerheter eller negativa känslor projiceras på den andra personen för att ge dem skulden för situationen


Isolering: Individen kan välja att isolera sig från sociala sammanhang för att undvika negativa interaktioner och konfrontation.

Hitta din sparringpartner

Här är några trygga, utvalda, redo att bry ohm för att komma närmare det som känns.

"Människor lider och dör i onödan. Vi behöver förstå hur värdefulla vi alla är. Att vara rädda om varandra – i stället för att vara rädda för varandra"

Lotta Halvardson Ekdahl, på Livshantering, arbetar som utbildare och föreläsare inom psykisk ohälsa, suicidprevention och livshantering. Genom sitt arbete har hon fått erfara att alla söker samma sak; att bli sedd och hörd.


Lotta beskriver sitt arbete som att hon vänder skam till stolthet. Ångest till glädje. Tvivel till glädjefnatt. Är det så att vi behöver bli mer tränade på att hantera livet och bemöta varandra? Vi tror med säkerhet det.


Upp med livshantering som grundämne som minst.

Hur kan vi bli bättre på att bemöta varandra?

Aktivt lyssnande i närvaro - Genom att medvetet träna på ett aktivt lyssnande, som ofta handlar om att släppa sina egna känslor för stunden. Det är först då vi kan ge full närvaro. Ställ frågor för att visa att du verkligen lyssnar och utveckla din empati.


En i taget – Sätt dig in i den andras situation före du fokuserar på dig och dina känslor. 


Trygghet och tålamod - Ge tid och skapa utrymme så att den andra känner sig trygg att uttrycka sig utan att direkt visa en motreaktion. 


Icke dömande - Döm ej ut något. Det finns flera perspektiv 


Ton och ordval – Var medveten om hur dina ord och ton kan landa och påverka kommunikationen


Konstruktivt – Försök att fokusera på den bästa lösningen för alla inblandade parter istället för få rätt. Släpp prestige och onödigt försvar som sätter upp en mur mellan er.


Reflektion – Se över ditt eget beteenden och din stress så att det inte projiceras över till någon. Lär av andra som du tycker har ett bra bemötande och observera hur de agerar.

Bryohm kurerat