Gestaltterapi

Gestaltterapi

Gestaltterapi betonar den relationella betydelsen som utgår från att människan blir till i relation till något/någon och därför kan förstås mot bakgrund av sina relationer och sitt sammanhang.


Skapa större medvetenhet och insikt kring dig själv samt fokusera på det egna ansvaret och ett ”här och nu”.

Vad är gestaltterapi?

Gestaltterapin är en av de största terapiformerna i Europa och består främst av samtalsterapi med inslag av mindfulness. Metoden hjälper klienten att skapa större medvetenhet och insikt kring sig själv samt fokuserar på det egna ansvaret och ett ”här och nu” perspektiv.


Gestaltterapin, den sk “tredje vägen” tillhör den humanistiska psykoterapin som utvecklades till ett alternativ för psykoanalysen och beteendeterapin. "Gestalt" betyder i det här sammanhanget, meningsfull helhet och enligt gestaltterapi ses människan som en helhet där kropp, själ, tankar och känslor inte kan separeras från varandra utan snarare utgör olika dimensioner av den mänskliga upplevelsen.

Starkare psykisk hälsa

Gestaltterapin framhäver betydelsen av en känslomässig förankring i livet och upprätthållande av psykisk hälsa. Närvaro och skärpt medvetenhet har även stor betydelse då gestaltterapi fokuserar på att man ska utgå ifrån nuet och strävar efter att individen kan ansvara för sin egen livssituation genom egna val.


Den relationella betydelsen

Gestaltterapi betonar den relationella betydelsen, den utgår från att människan blir till i relation till något/någon och därför bara kan förstås mot bakgrund av sina relationer och sitt sammanhang. Även kroppsmedvetenhet har en stor plats i gestaltterapi då utgångspunkten är att det är via lagrade minnen i kroppen vi får kontakt med våra känslor som i sin tur ger signaler om hur vi mår.

Hur går gestaltterapi till?

En blandning av utforskande samtal, bildövningar, rollspel, medvetenhets- och närvaroövningar, kroppsmedvetenhet och guidade meditationer är exempel på metoder som ofta används i gestaltterapi. 


Spegla och förstå din historia i nuet

Gestaltterapeuten hjälper till att förstå och spegla hur din historia och tidigare erfarenheter påverkar ditt liv idag. Gestaltterapi talar också kring oavslutade gestalter, sådana mönster eller teman som upprepar sig i relationer, situationer eller tankar. De undersöks och avslutas, för att de inte ska hindra den nuvarande tillvaron.


Gestaltterapi bra för? För vem?

Gestaltterapi passar dig som är nyfiken på att undersöka och förstå dig själv bättre. Det huvudsakliga målet med gestaltterapi är att du genom ökad medvetenhet och stärkt självstöd bättre ska ta ansvar för din livssituation, upptäcka fler valmöjligheter, utmana dina gränser och ta ut riktning i ditt liv, både  privat, personligt och relationellt. Som klient får du stöd att finna mening, mod att välja väg och öka din förmåga att nå hållbara resultat.

Gestaltterapi som terapiform kan passa dig som vill:

  • Fördjupa din personliga utveckling och självkännedom
  • Öka förståelse om känslor, tankar och livsmönster
  • Öka livslust och meningsskapande
  • Få utökad kontakt med dina kroppsliga signaler eller symptom
  • Få hjälp i en livskris 
  • Skapa mer medvetenhet och närvaro i livet
  • Hitta din egna potential.

Meditationens kraft inom gestaltterapi

Meditation är ett vanligt inslag inom gestaltterapi för att främja närvaro, medvetenhet, och hantering av känslor. Vilket lättare kan leda fram till ökad självmedvetenhet och förmåga att utforska inre upplevelser.

Hitta din gestaltterapeut

Vi finns här redo att bry ohm