Schematerapi

Schematerapi

Alla människor har likartade behov, såsom trygghet, självständighet och gränssättning.


Vi har även behov av att uttrycka oss fritt och att ha ömsesidiga nära relationer. När dessa känslomässiga behov inte blir tillfredställda kan sår, sk scheman uppstå.

Vad är schematerapi?

Schematerapi är en form av psykoterapi som fokuserar på att förändra oroande tanke- och beteendemönster som har sin rot i tidigare erfarenheter. Terapin syftar till att hjälpa individer att utforska och förstå sina grundläggande tanke- och beteendemönster, så kallade scheman, och lära sig nya, mer hälsosamma sätt att hantera stress och problem.


I schematerapi utgår man ifrån villkoret för god psykisk hälsa: att vi får våra grundläggande känslomässiga behov tillgodosedda. Alla människor har likartade behov, såsom trygghet, självständighet och gränssättning. Vi har även behov av att uttrycka oss fritt och att ha ömsesidiga nära relationer. När dessa känslomässiga behov inte blivit tillfredsställda under vår uppväxt skapas ”sår” som gör att vissa problem återkommer i våra liv, de blir s.k. scheman t.ex. övergivenhet, värdelöshet eller perfektionism.


Dysfunktionella scheman

Så kallade dysfunktionella scheman är således ett schema som formats under uppväxten och är sprunget ur en behovsfrustration. Tidiga dysfunktionella scheman bidrar till formandet av destruktiva livsmönster och därmed ofta en del i förekomst av psykisk ohälsa.

Om du exempelvis reagerar mycket starkt vid t.ex. separationer eller misslyckanden, kan det vara tecken på att något av dina scheman är aktiverat. Reaktionen kan vara både fysisk och psykisk. Uppfattningar och erfarenheter om bakgrunden till dessa scheman kan vara både medvetna och omedvetna. 

Hur går schematerapi till?

Bemötande i närvaro

I schematerapin arbetar terapeut och klient tillsammans med att förstå dessa samt klientens behov. Terapeuten utgör under terapin en trygg och empatisk bas som klienten kan knyta an till och vilken gör sitt yttersta för att bemöta klientens eftersatta behov. Svåra erfarenheter kan leda till destruktiva livsmönster som är svåra att bryta. Schematerapi behandling kan vara en väg att förstå sig själv och komma vidare i livet.


Kartläggning av beteendemönster och dess ursprung

Schematerapi innebär ofta en längre tids terapi och det ägnas mycket tid åt att försöka förstå hur de beteenden och förhållningssätt som upplevs som problematiska här och nu, har lärts in.


Tillsammans med schematerapeuten tittar man på hur tidiga relationer till föräldrar och andra viktiga personer har sett ut.

För vem, vilka?

Schematerapi är en terapiform för mer långvariga eller återkommande problem. Det kan handla om svårigheter med att hantera och upprätthålla relationer, utmaningar med att bryta återkommande beteenden eller ångest och depression. 


Schematerapi är en kraftfull metod för behandling av personer som lider av ångest eller depression. Schematerapi är även passande för personer med personlighetsstörningar som till exempelvis erfar emotionell instabilitet (borderline) starka behov av att hävda sig och vara perfekt (narcissistisk personlighet) eller långvariga tillstånd av tomhet och nedstämdhet. Schematerapi lämpar sig också väl för par som fastnat i långvariga destruktiva mönster.


Schematerapi hjälpsamt om?

  • Lider av depression eller ångest
  • Upplever svårigheter att hantera och upprätthålla relationer
  • Brukar fastna i destruktiva förhållanden, upplever mycket svartsjuka och rädsla för avvisande och övergivenhet
  • Upplever ett ständigt bekräftelsebehov 
  • Har svårt att kontrollera känslor och impulser
  • Vill skapa en större förståelse för sig själv och sina beteende- och livsmönster.

Hitta en terapeut inom schematerapi

Vi finns här redo att bry ohm