Psykodynamisk terapi

Psykodynamisk terapi (PDT)

Grundtanken i PDT är att människan har ett omedvetet inre liv som huvudsakligen formats av nära och viktiga relationer. Få vägledning med mål att få bättre självinsikt med ökad självkännedom och medvetenhet kring känslor och reaktioner. 

Vad är Psykodynamisk terapi?

Psykodynamisk psykoterapi är ett samlingsnamn för terapiformer med grund i psykoanalytisk teori och ett humanistiskt synsätt. Grundtanken är att människan har ett omedvetet inre liv som huvudsakligen formats av nära och viktiga relationer under uppväxten, och att relationer och anknytningen till andra fortsätter att vägleda under livet. Omedvetna försvar mot störande känslor, rädslor och inre konflikter leder till psykiska symtom och begränsningar. 


Ordet ”dynamisk” betonar att individers inre liv kan vara mer eller mindre i balans.

Vad är PDT bra för? För vem?

PDT är bra för personer som vill bli avhjälpta kring de flesta psykiatriska tillstånd samt för personer som önskar förändra sitt sätt att hantera relationer eller sin bild av sig själva. Det avgörande är att personen själv har en önskan om att förstå sig själv bättre och en önskan om förändring.


Psykodynamisk terapi (PDT) som terapiform är hjälpsamt för att:

  • Öka självinsikt och självkännedom
  • Avhjälpa depression, ångest, panikångest, tvångssyndrom eller ätstörningar
  • Stärka allmän mental eller psykisk ohälsa
  • Öka förståelsen kring känslor och reaktioner och vart de kommer ifrån
  • Stärka relationer, både med sig själv och andra


Hur går psykodynamisk terapi till?

Stor vikt läggs vid att bygga en tillitsfull och förtroendefull samarbetsrelation mellan klient och terapeut då det är ytterst viktigt att klienten ska kunna känna sig trygg och bekväm att kunna prata öppet. 


Utforska tankar, känslor, beteenden

I samtalet med terapeuten arbetar man tillsammans med att utforska olika problematiska tankar, känslor och beteenden som uppstår för klienten och hur dessa kan hänga ihop med tidigare erfarenheter eller händelser i klientens liv. Att på så sätt utveckla en bättre förmåga att själv kunna lösa inre konflikter som eventuellt kommer att uppstå i framtiden. 


Individens livshistoria

En annan utgångspunkt är att individens livshistoria, särskilt de första åren, har stor betydelse för den vuxna människans liv. I psykodynamisk psykoterapi arbetar man därför delvis med att bearbeta relationer, upplevelser och minnen från klientens tidiga livshistoria och att i ljuset av denna tolka och förstå klientens liv här och nu, med allt vad det innebär av relationer, känslor och livsmönster. Terapeuten använder ”då” för att bättre förstå och förändra ”nu”.

Vad är skillnaden mellan korttidsterapi och långtidsterapi?

Psykoterapeuten kan agera i både psykodamisk korttidsterapi och långtidsterapi där korttidsterapin används för ett mer avgränsat problemområde för att komma en bit på vägen i en djupare utvecklingsprocess. Psykoterapeuten är mer aktiv i en korttidsterapi och styr genom att fokusera på ett överenskommet område.

Vanliga inriktningar inom psykodynamisk terapi